Pogoji uporabe

Pogoji uporabe

Za????ita avtorskih pravic
Predmet tega obvestila so spletne strani na naslovu??http://nasitki-priponke-znacke.com.?? Vsa vsebina na teh spletnih straneh je last podjetja IMCenter d.o.o. in je informativne narave.

Omejena odgovornost
IMCenter d.o.o. ne odgovarja za uporabo spletnih strani??http://nasitki-priponke-znacke.com?? in za morebitno ??kodo, povzro??eno z uporabo tam nahajajo??ih se spletnih vsebin. Podjetje IMCenter d.o.o. se bo trudilo za pravilnost informacij. IMCenter d.o.o. lahko vse vsebine spreminja kadarkoli, brez obveznosti do obve????anja uporabnikov, in ne odgovarja za posledice tako povzro??enih sprememb. Vsebina, tako slikovna kot tekstovna, je informativne narave in ne ustreza nujno dejanskemu stanju.

Omejena pravica uporabe vsebin
Uporabniki lahko razpolagajo z vsebinami na spletnem naslovu http://nasitki-priponke-znacke.com za svojo osebno uporabo pri ??emer ne smejo biti kr??ene avtorske pravice. Avtorji vsebin niso odgovorni za morebitne ??kodljive posledice uporabe. Kakr??nakoli druga uporaba ali distribucija teh spletnih vsebin ali njihovega dela ni dovoljena.

Varovanje podatkov
Podjetje IMCenter d.o.o. bo z vsemi podatki zbranimi na straneh??http://nasitki-priponke-znacke.com razpolagalo v skladu z veljavno zakonodajo.

Kaj so pi??kotki?
Pi??kotek je datoteka, ki shrani nastavitve spletnih strani.Spletna mesta pi??kotke shranijo v naprave uporabnikov, s katerimi dostopajo do interneta z namenom prepoznavanja posameznih naprav in nastavitev, ki so jih uporabniki uporabili pri dostopu. Pi??kotki omogo??ajo spletnim stranem prepoznavanje, ??e je uporabnik ??e obiskal to spletno mesto in pri naprednih aplikacijah se lahko z njihovo pomo??jo ustrezno prilagodijo posamezne nastavitve. Uporabljajao se tudi za spremljanje obiska, kar omogo??a preverjanje u??inkovitosti prikaza vsebin in ustreznosti oglasov ter stalno izbolj??avo spletnih strani. V nekaterih primerih so pi??kotki za delovanje dolo??enih storitev nujni (npr. spletne banke, spletne trgovine in druge oblike e-poslovanja, ???).

Njihovo shranjevanje je pod popolnim nadzorom brskalnika, ki ga uporablja uporabnik ??? ta lahko shranjevanje pi??kotkov po ??elji omeji ali onemogo??i.

Zakaj so pi??kotki potrebni?
Pi??kotki so temeljnega pomena za zagotavljanje uporabniku prijaznih spletnih storitev; najpogostej??e funkcije e-poslovanja ne bi bile mogo??e brez pi??kotkov. Interakcija med spletnim uporabnikom in spletno stranjo je s pomo??jo pi??kotkov hitrej??a in enostavnej??a. Z njihovo pomo??jo si spletna stran zapomni posameznikove preference in izku??nje, brskanje po spletnih straneh pa je s tem bolj u??inkovito in prijetno.Razlogov za uporabo pi??kotkov je ve??. Uporabljajo se za shranjevanje podatkov o stanju posamezne spletne strani (podrobnosti o prilagoditvah posamezne spletne strani), pomagajo pri izvajanju spletnih storitev (npr spletne trgovine), pomagajo pri zbiranju statistik o uporabnikih in obiskanosti spletnega mesta, o navadah spletnega uporabnika , itd. S pomo??jo pi??kotkov lahko torej ocenimo u??inkovitost zasnove na??ega spletnega mesta. O priporo??eni in dovoljeni uporabi pi??kotkov na spletnih straneh si lahko preberete tudi smernice informacijskega poobla????enca za uporabo pi??kotkov, ki jih najdete tukaj.

Pi??kotki, ki jih uporabljamo na na??i spletni strani, ne zbirajo va??ih osebnih podatkov, s katerimi bi vas bilo mogo??e osebno prepoznati in ne morejo po??kodovati va??ega ra??unalnika, tablice ali mobilnega telefona. Pi??kotki omogo??ajo delovanje na??ega spletnega mesta in nam pomagajo razumeti, katere informacije so najkoristnej??e za obiskovalce.

Priglasitev
Z uporabo tega spletnega mesta se strinjate, da to spletno mesto nastavi pi??kotke na va??em ra??unalniku ali mobilni napravi. Spletno mesto uporablja samo privzete pi??kotke WordPressa, tehni??ne re??itve, na kateri je zgrajena spletna stran. To so ne??kodljivi pi??kotki, ki trajajo le toliko ??asa, kolikor ste na na??i strani. Ko jo zapustite, se nemudamo pobri??ejo.

Upravljanje in brisanje pi??kotkov
??e ??elite spremeniti na??in uporabe pi??kotkov v brskalniku, vklju??no z blokiranjem ali izbrisom, lahko to storite z ustrezno spremembo nastavitev brskalnika. Za upravljanje pi??kotkov vam ve??ina brskalnikov omogo??a, da sprejmete ali zavrnete vse pi??kotke, sprejmete samo dolo??eno vrsto pi??kotkov ali pa vas opozori, da stran ??eli shraniti pi??kotek. Pi??kotke, ki jih je brskalnik shranil, lahko tudi enostavno izbri??ete.??e spremenite ali izbri??ete brskalnikovo datoteko s pi??kotki, spremenite ali nagradite va?? brskalnik ali napravo, boste morda morali ponovno onemogo??iti pi??kotke.Postopek za upravljanje in brisanje pi??kotkov se razlikuje od brskalnika do brskalnika. ??e pri tem potrebujete pomo??, lahko pogledate v brskalnikovi pomo??i uporabnikom. Sledenju Google Analytics lahko onemogo??ite tudi na naslednji povezavi.

Uporaba in brisanje pi??kotkov
Pi??kotke lahko urejate preko nastavitev va??ega brskalnika. ??V rubriki ??pomo???? va??ega brskalnika se nahajajo specifi??na navodila kako se to naredi.?? Specifi??ne informacije za va?? brskalnik lahko najdete tudi na naslednjih povezavah:

??e ??elite izvedeti ve?? o pi??kotkih in kako jih lahko upravljate v va??em brskalniku, obi????ite piskotki.net (v sloven????nini) aboutcookies.org ali allaboutcookies.org (v angle????ini).

IMCenter d.o.o. Jamnikarjeva 71 1000 Ljubljana

TRR:??SI56 1010 0005 1778 013,?? ID za DDV: SI28733304,?? Mati??na ??tevilka: 2138956000